#MandarinQuiz

Answer Key – Quiz Time! What Does East + West Actually Mean?

Answer: B
Analysis:

Xiǎo Míng: “Xiǎo Hóng, nà jiā diàn dōngxi zhìliàng zěnmeyàng a?”
小明:“小红,那家店东西质量怎么样啊?”
Xiao Ming: “Xiao Hong, how about the quality of goods at that store?”

Xiǎo Hóng: “Xiāngdāng hǎo, wǒ hái xiǎng zài nà jiā diàn mǎi dōngxi ne.”
小红:“相当好,我还想在那家店买东西呢。”
Xiao Hong: …

Scroll to Top