Chinese Test: Prepositions and Math

1. Which of the following is in the correct Chinese word order?

Shùxué duì wǒ bù gǎn xìngqù.
A. 数学     对  我  不  感    兴趣。

Wǒ duì shùxué bù gǎn xìngqù.
B. 我   对    数学   不  感   兴趣。

Bù gǎn xìngqù shùxué duì wǒ.
C. …