Test Challenge: What are you doing now?

约会 🤝 Yuēhuì Date

看电影 🍿 Kàn diànyǐng Watch a movie

健身 💪 Jiànshēn Fitness

玩游戏 🎮 Wán yóuxì Play games

散步 🚶 Sànbù Take a walk

上课 📚 Shàngkè Attend class

工作 💼 Gōngzuò Work

做饭 🍳 Zuòfàn Cook

Try using these Chinese phrases …