Hundred Family Surnames in China

The Hundred Family Names (Chinese: 百家姓; Pinyin: Bǎijiāxìng) is a classic Chinese text with common surnames in ancient China. The book was composed in the early Song Dynasty. It originally contained 411 surnames, but was later expanded to 504. Of these, 444 are single-character surnames, and 60 are double-character surnames.

The text is organized in lines of four characters each. For the first 32 lines, the last character of every second line rhymes with ang (Pinyin).

The surnames are not listed in order of popularity. The first four surnames listed are believed to derive from the most important families in the empire at the time: Zhao (趙) is the family name of the Song Dynasty emperors, Qian (錢) is the family name of the kings of Wuyue. Sun (孫) is the family name of the queen of Wuyue, and Li (李) is the family name of the kings of Southern Tang.

From Wikipedia: Hundred Family Surnames

Hundred Chinese Family Surnames
Zhào  Qián  Sūn   Lǐ     Zhōu  Wú  Zhèng  Wáng
赵    钱    孙    李       周    吴    郑    王
Féng  Chén  Chǔ  Wèi     Jiǎng  Shěn  Hán  Yáng
冯    陈    褚    卫       蒋    沈    韩    杨
Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lŭ    Shi  Zhāng
朱    秦    尤    许       何    吕    施    张
Kŏng  Cáo  Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng
孔    曹    严    华       金    魏    陶    姜
Qī    Xiè   Zōu  Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ  Dòu   Zhāng
戚    谢    邹    喻       柏    水    窦    章
Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng  Láng
云    苏    潘    葛       奚    范    彭    郎
Lǔ   Wéi  Chāng  Mǎ      Miáo  Fèng  Huā  Fāng
鲁    韦    昌    马       苗    凤    花    方
Yú   Rén   Yuán  Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ  Táng
俞    任    袁    柳       酆    鲍    史    唐
Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng
费     廉    岑    薛      雷    贺    倪    汤
Téng  Yīn  Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng
滕    殷   罗    毕      郝    邬    安    常
Lè(Yuè) Yú  Shí   Fù       Pí    Biàn  Qí   Kāng
乐    于    时    傅       皮    卞    齐    康
Wǔ   Yú   Yuán  Bǔ       Gù  Mèng  Píng  Huáng
伍    余    元    卜       顾    孟    平    黄
Hé   Mù   Xiāo  Yǐn      Yáo  Shào  Zhàn  Wāng
和    穆    萧    尹       姚    邵    湛    汪
Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi  Míng  Zāng
祁    毛    禹    狄       米    贝    明    臧
Jì    Fú  Chéng  Dài      Tán   Sòng  Máo  Páng
计    伏    成    戴       谈    宋    茅    庞
Xióng  Jǐ   Shū   Qū     Xiàng  Zhù   Dŏng  Liáng
熊    纪    舒    屈       项    祝    董    梁
Dù   Ruǎn  Lán  Mǐn      Xí    Jì    Má  Qiáng
杜    阮    蓝    闵      席    季    麻    强
Jiǎ    Lù   Lóu  Wēi      Jiāng  Tóng  Yán  Guō
贾    路    娄    危       江    童    颜    郭
Méi  Shèng  Lín  Diāo    Zhōng  Xú   Qiū   Luò
梅    盛    林    刁       钟    徐    邱    骆
Gāo  Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng  Huò
高    夏    蔡    田       樊    胡    凌    霍
Yú   Wàn  Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn  Lú    Mò
虞    万    支    柯       昝    管    卢    莫
Jīng  Fáng  Qiú  Miào     Gān   Xiè  Yīng  Zōng
经    房    裘    缪       干    解    应    宗
Dīng Xuān  Féi   Dèng     Yù   Shàn  Háng  Hóng
丁    宣    贲    邓       郁    单    杭    洪
Bāo  Zhū   Zuŏ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ  Gōng
包    诸    左    石       崔    吉    钮    龚
Chéng Jī   Xíng  Huá      Péi    Lù  Róng  Wēng
程    嵇    邢    滑       裴    陆    荣    翁
Xún  Yáng  Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng
荀    羊    於    惠       甄    曲    家    封
Ruì   Yì   Chǔ  Jìn       Jí    Bǐng  Mí  Sōng
芮    羿    储    靳       汲    邴    糜    松
Jǐng  Duàn  Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā  Gōng
井    段    富    巫       乌    焦    巴    弓
Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng
牧    隗    山    谷       车    侯    宓    蓬
Quán  Xī   Bān  Yǎng     Qiū  Zhòng  Yī  Gōng
全    郗    班    仰       秋    仲    伊    宫
Nìng  Qiú  Luán  Bào     Gān   Tŏu   Lì   Róng
宁    仇    栾    暴       甘    钭    厉    戎
Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng  Zhān   Shù  Lóng
祖    武    符    刘       景    詹    束    龙
Yè   Xìng  Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó
叶    幸    司    韶       郜    黎    蓟    薄
Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è
印    宿    白    怀       蒲    邰    从    鄂
Suŏ  Xián   Jí    Lài      Zhuó  Lìn  Tù   Méng
索    咸    籍    赖       卓    蔺    屠    蒙
Chí  Qiáo  Yīn   Yù      Xū   Nài  Cāng  Shuāng
池    乔    阴    鬱       胥    能    苍    双
Wén Shēn  Dǎng  Zhái      Tán  Gòng  Láo   Páng
闻    莘    党    翟       谭    贡    劳    逄
Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng
姬    申    扶    堵       冉    宰    郦    雍
Xì   Qú   Sāng  Guì      Pú    Niú  Shòu   Tōng
卻    璩    桑    桂       濮    牛    寿    通
Biān  Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ  Shàng  Nóng
边    扈    燕    冀       郏    浦    尚    农
Wēn  Bié  Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán  Chōng
温    别    庄    晏       柴    瞿    阎    充
Mù   Lián  Rú    Xí      Huàn  ài    Yú   Róng
慕    连    茹    习      宦    艾    鱼    容
Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ  Zhōng
向    古    易    慎      戈    廖    庾    终
Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng  Mǎn  Hóng
暨    居    衡    步      都    耿    满    弘
Kuāng Guó  Wén  Kòu     Guǎng  Lù   Quē  Dōng
匡    国    文    寇      广    禄    阙    东
ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí  Lóng
欧    殳   沃    利       蔚    越    夔    隆
Shī  Gŏng  Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng
师    巩    厍    聂      晁   勾(句)  敖    融
Lěng  Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn  Ráo  Kōng
冷    訾    辛    阚       那    简    饶    空
Zēng  Wú  Shā   Niè      Yǎng  Jū    Xū   Féng
曾    毋   沙    乜       养    鞠    须    丰
Cháo Guān  Kuǎi  Xiāng    Zhā   Hòu  Jīng  Hóng
巢    关    蒯    相       查    后    荆    红
Yóu  Zhú  Quán   Lù    Gě(Gài)  Yì  Huán  Gōng
游    竺   权    逯       盖    益    桓    公
Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng  Xià hóu  Zhū gě
万俟    司马     上官     欧阳     夏侯     诸葛
Wén rén Dōng fāng  Hè lián Huáng fǔ  Yù chí Gōng yáng
闻人     东方      赫连     皇甫     尉迟     公羊
Tán tái Gōng yě  Zōng zhèng  Pú yáng Chún yú Chán yú
澹台    公冶     宗政       濮阳     淳于   单于
Tài shū  Shēn tú Gōng sūn  Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú
太叔    申屠    公孙       仲孙     轩辕   令狐
Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn  Mù róng  Xiān yú  Lǘ qiū
钟离    宇文    长孙       慕容     鲜于    闾丘
Sī tú   Sī kōng  Qí guān  Sī kòu   Zhǎng    Dū
司徒    司空    丌官      司寇     仉       督
Zǐchē Zhuān sūn  Duān mù  Wū mǎ   Gōng xī
子车    颛孙    端木      巫马      公西
Qīdiāo  Yuèzhèng  Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ
漆雕    乐正     壤驷      公良     拓跋     夹谷
Zǎi fǔ   Gǔ liáng  Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ
宰父     谷梁     晋     楚      闫     法
Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ
汝     鄢     涂     钦      段干     百里
Dōng guō Nán mén Hū yán  Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng
东郭     南门    呼延   归   海   羊舌   微生
Yuè  Shuài  Gōu  Kòng   Kuàng  Hòu  Yŏu(Yòu) Qín
岳    帅    缑    亢       况    郈    有    琴
Liáng qiū    Zuŏ qiū    Dōng mén   Xī mén
梁丘        左丘       东门       西门
Shāng Móu  Shé  Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng
商    牟    佘    佴       伯     赏       南宫
Mò   Hǎ   Qiáo  Dá      Nián  ài   Yáng  Tóng
墨   哈    谯    笪      年    爱    阳    佟
Dì wǔ     Yán    Fú     《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng
第五      言    福       《 百 家 姓 》 终
Get A Personalized Chinese Surname for Free!
You can get a personalized Chinese surname for FREE. Click here and send your request to us.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top