The Mid-Autumn Festival is Coming!

Zhōngqiū jié, wǒmen chī ___ , chūqu __, tīng ___ de gùshi.
中秋         节,我们    吃___, 出去   __,听  ___ 的  故事。
Please choose the correct answer to fill in the blanks.
A. 饺子(jiǎozi), 放鞭炮(fàng biānpào), 孔子(Kǒng Zǐ)

B. 月饼(yuèbǐnɡ), 赛龙舟(sài lóngzhōu), 屈原(Qū Yuán)

C. 粽子(zòngzi), 爬山(páshān), 牛郎织女(Niúláng Zhīnǚ)

D. 月饼(yuèbǐng), 赏月(shǎngyuè), 嫦娥(Cháng’é)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top