The Mid-Autumn Festival is Coming!

Zhōngqiū jié, wǒmen chī ___ , chūqu __, tīng ___ de gùshi. 中秋         节,我们    吃___, 出去   __,听  ___ 的  故事。 Please choose the correct answer to fill in the blanks. A. 饺子(jiǎozi), 放鞭炮(fàng biānpào), 孔子(Kǒng Zǐ)

B. 月饼(yuèbǐnɡ), 赛龙舟(sài lóngzhōu), 屈原(Qū Yuán)

C. 粽子(zòngzi), 爬山(páshān), …