Love a Good Bargain? Buy it Second-Hand “二手(èrshǒu)” in Chinese

Second-Hand '二手(èrshǒu)' in Chinese

Lǐ Léi: Wǒ mǎi le yíliàng _____ chē.
李 雷: 我   买  了 一辆   _____  车。
Li Lei: I bought a second-hand car.
Hán Méi: Shìma? Xiàng xīnde yíyàng.
韩    梅:   是吗?  像      新的   一样。
Han Mei: Really? It looks like a new one.
A. “二手(èrshǒu)”

B. “两手(liǎngshǒu)”

C. “第二手(dì’èrshǒu)”

D. “第两手(dìliǎngshǒu)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top