Love a Good Bargain? Buy it Second-Hand “二手(èrshǒu)” in Chinese

Lǐ Léi: Wǒ mǎi le yíliàng _____ chē. 李 雷: 我   买  了 一辆   _____  车。 Li Lei: I bought a second-hand car. Hán Méi: Shìma? Xiàng xīnde yíyàng. 韩    梅:   是吗?  像      新的   一样。 Han Mei: Really? It looks like a new one. A. …