HSK Quiz: Àn (暗) VS Hēi (黑)


Please fill in the blanks with the correct answer based on the picture.

A.  Àn (暗)
B. Hēi (黑)

   Fángjiān tài __ le, kàn bù qīng lǐmiàn yǒu shén me.
1. 房 间      太 __ 了,看   不   清  里   面     有   什  么。
    The room is too dark, I can’t see what’s inside.
    Lú nà shì yī zhī__ sè de māo.
2. 卢娜是  一  只  __ 色  的  猫。
    Luna is a black cat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top