#HskTest

Answer Key – HSK Quiz: Cān guān (参观) VS Fǎng wèn (访问)

Answer B A

Analysis:

Jìzhě fǎngwèn le zhè wèi zhàndòu yīngxióng.
记者    访问     了    这位    战斗        英雄。
The journalist interviewed this combat hero.

Wǒ jìhuà míngtiān cānguān bówùguǎn.
我   计划   明天       参观       博物馆。
I plan to visit the museum tomorrow.

参观(Cān guān)
访问(Fǎng wèn)

Example:

Scroll to Top