Do you have 微信(Wēixìn) or 威信 (Wēixìn)?Confused?Take This Quiz!

Please choose the best option to fill each blank.
A.微信 (Wēixìn)

B.威信 (Wēixìn)

   Wǒ méiyǒu jiā tā de Wēixìn
1. 我没有加他的 ______ 。

   Zhègè rén jīhū méiyǒu wēixìn
2. 这个人几乎没有 ______ 。

   Tā shì yígè jí yǒu wēixìn de rén
3. 他是一个极有 ______ 的人。

   Wǒ shōu dàole yìtiáo wēixìn xiāoxī
4. 我收到了一条 ______ 消息。

HSK 1 quiz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top