Do you have 微信(Wēixìn) or 威信 (Wēixìn)?Confused?Take This Quiz!

Please choose the best option to fill each blank. A.微信 (Wēixìn)

B.威信 (Wēixìn)

   Wǒ méiyǒu jiā tā de Wēixìn 1. 我没有加他的 ______ 。

   Zhègè rén jīhū méiyǒu wēixìn 2. 这个人几乎没有 ______ 。

   Tā shì yígè jí yǒu wēixìn de rén 3. 他是一个极有 ______ 的人。

   Wǒ …