Chinese Tongue-twister 四和十 (Sì hé shí) Four and Ten

四和十 (Sì hé shí) Four and Ten

Sì shì sì, shí shì shí, shí  sì shì shí sì,   sì shí shì sì shí,
四 是 四, 十 是 十,十 四 是 十 四,四 十 是 四 十,
Four is four, ten is ten, fourteen is fourteen, forty is forty,

Shuí néng fēn dé qīng, qĭng lái shì yi shì.
谁      能    分  得  清,     请  来  试 一 试。
Who can distinguish between them? Please try it.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top