Chinese Names for Boys

Have you ever wondered how your English name will appear in Chinese characters? There are nearly 1000 English names translated into Chinese.

Get your own Chinese name based on the pronunciation of your English name. We also provides a pronunciation guide by Pinyin.

Get a personalized Chinese name NOW!

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Y Z

A

Abie 阿碧 Ā bì
Adele 阿黛尔 Ā dài ěr
Adeline 艾德琳 Aì dé lín
Adriana 阿德里亚娜 Ā dé lǐ yà nà
Aeryn 艾琳 Aì lín
Agnès 阿涅斯 Ā niè sī
Ailann 爱兰 Aì lán
Alanis 阿拉尼斯 Ā lā ní sī
Alberta 阿尔伯塔 Ā ěr bó tǎ
Alberte 阿尔贝特 Ā ěr bèi té
Alessia 阿莱西亚 Ā lái xī yà
Alexa 阿蕾科沙 Ā lěi kē shā
Alexandra 亚历山德拉 Yà lì shān dé lā
Alexia 亚莉克希亚 Yà lì kè xī yà
Alice 爱丽丝 Aì lì sī
Alicia 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Aline 艾琳 Aì lín
Alisa 艾莉莎 Aì lì shā
Alison 阿莉森 Ā lì sēn
Alissa 阿莉萨 Ā lì sà
Alisson 阿莉森 Ā lì sēn
Allison 艾莉森 Aì lì sēn
Alycia 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Alyssa 艾莉莎 Aì lì shā
Alyssia 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Amanda 阿曼达 Ā màn dá
Amber 安伯 Ān bó
Amelia 阿梅丽娅 Ā méi lí yà
Amie 艾米 Aì mǐ
Amy 艾美 Aì měi
Anael 亚纳尔 Yà nà ěr
Anaïs 阿耐斯 Ā nài sī
Anastasia 阿娜丝塔西亚 Ā nà sī tǎ xī yà
Anca 昂卡 Áng kǎ
Anders 安德斯 Ān dé sī
Andrea 安德丽娅 Ān dé lì yǎ
Andree 安德莉 Ān dé lì
Angee 安吉 Ān jí
Angela 安吉拉 Ān jí lā
Angelina 安吉丽娜 Ān jí lì nà
Angelique 安吉里克 Ān jí lǐ kè
Angie 安吉 Ān jí
Anis 阿妮斯 Ā nī sī
Anisa 安妮莎 Ān ní shā
Anissa 安妮莎 Ān ní shā
Ann Ān
Anna 安娜 Ān nà
Anne Ān
Anne-Lise 安·丽丝 Ān lí sī
Annette 安妮特 Ān nī té
Annick 安尼克 Ān ní kè
Annie 安妮 Duō lí sī
Anouk 阿努克 Ā nǔ kè
Anthea 安西娅 Ān xī yà
Antonette 安托内特 Ān tuō nèi tè
April 艾普尔 Aì pǔ ěr
Ariana 艾丽安娜 Aì lí ān nà
Ariane 艾丽安 Aì lí ān
Arianna 艾丽安娜 Aì lí ān nà
Arianne 艾丽安 Aì lí ān
Artemis 阿特弥斯 Ā té mí sī
Ashley 艾什莉 Aì shí lì
Ashlyn 阿什琳 Ā shí lín
Aswimi 阿斯薇米 Ā sī wēi mǐ
Audrey 奥黛丽 Aō dài lì
Aurelia 奥蕾莉娅 Aò lěi lì yà
Avril 艾薇儿 Aì wēi ér
Avrile 艾薇儿 Aì wēi ér
Aya 阿娅 Ā yà
Ayleen 艾琳 Aì lín
Aymerick 艾默里克 Aì mò lǐ kè
Azura 阿苏拉 Ā sū lā

B

Babette 芭贝特 Bā bèi té
Bambi 斑比 Bān bǐ
Barbara 笆笆拉 Bā bā lā
Becky 贝基 Bèi jī
Berenice 贝伦妮斯 Bèi lún ní sī
Bernice 柏妮丝 Bǎi nī sī
Betsy 贝琪 Bèi qí
Betty 贝蒂 Bèi dì
Beyonce 碧昂斯 Bì áng sī
Bianca 碧昂卡 Bì áng kǎ
Bibi 碧碧 Bì bì
Bobbie 博比 Bó bǐ
Bonnie 伯尼 Bó ní
Brenda 布兰达 Bù lán dá
Bridget 布里吉特 Bù lǐ jí tè
Brigitte 布里吉特 Bù lǐ jí té
Britanny 布里塔尼 Bù lǐ tǎ ní
Brittany 布里塔尼 Bù lǐ tǎ ní
Brooke 布鲁克 Bù lǔ kè
Bryanna 布莱娅娜 Bù lái yà nà
Bryony 布莱妮 Bù lái nī

C

Cailin 凯琳 Kǎi lín
Caitlin 凯特琳 Kǎi tè lín
Caly 卡里 Kǎ lǐ
Camellia 卡梅莉娅 Kǎ méi lì yà
Cameron 卡梅隆 Kǎ méi lóng
Camyl 卡米尔 Kǎ mǐ ěr
Candace 坎迪斯 Kǎn dí sī
Candice 坎迪丝 Kǎn dí sī
Candie 甘蒂 Gān dì
Candy 甘蒂 Gān dì
Caoimhe 卡奥恩 Kǎ ào ēn
Carena 卡蕾娜 Kǎ lěi nà
Carina 卡莉娜 Kǎ lì nà
Carlee 卡尔莉 Kǎ ěr lì
Carmen 卡门 Kǎ mén
Caro 卡罗 Kǎ luō
Carol 卡罗尔 Kǎ luō er
Carrie 凯莉 Kǎi lì
Cassandra 卡桑德拉 Kǎ sāng dé lā
Catherina 凯瑟琳娜 Kǎi sè lín nà
Catherine 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Cathy 凯西 Kǎi xī
Cecile 赛茜儿 Sài xī er
Cecilia 塞西莉亚 Sāi xī lì yà
Celeste 西莱斯特 Xī lái sī tè
Celestine 塞莱斯汀 Sāi lái sī tīng
Celia 希莉娅 Xī lì yà
Charleen 查琳 Chá lín
Charlena 查莲娜 Chá lián nà
Charlene 查莲 Chá lián
Charlène 夏莲 Xià lián
Charlize 查理兹 Chá lǐ zī
Charlotte 夏绿蒂 Xià lǜ dì
Chelsea 切尔西 Qiè ěr xi
Chelsey 切尔西 Qiè ěr xi
Cheryl 谢丽尔 Xiè lì ěr
Christiane 克里斯蒂安 Kè lǐ sī dì ān
Christie 克里斯蒂 Kè lǐ sī dì
Christin 克里斯丁 Kè lǐ sī dīng
Christina 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dí nà
Christine 克莉斯婷 Kè lì sī tíng
Christy 克里斯蒂 Kè lǐ sī dì
Chrystalle 克里斯泰 Kè lǐ sī tài
Cindy 辛迪 Xīn dí
Claire 克莱尔 Kè lái er
Clara 克莱拉 Kè lái lā
Clarette 克拉瑞特 Kè lā ruì tè
Clary 克莱莉 Kè lái lì
Claudia 克劳迪娅 Kè láo dí yà
Claudina 克劳迪娜 Kè láo dí nà
Claudine 克劳汀 Kè láo tīng
Claudy 克劳迪 Kè láo dí
Clea 克丽 Kè lí
Clementine 克莱门蒂娜 Kè lái mén dì nà
Cleopatra 克蕾奥帕特拉 Kè lěi ào pà té lā
Clothilde 克洛蒂尔 Kè luò dì er
Colette 柯莱特 Kē lái té
Conny 科妮 Kē nī
Constance 康斯坦斯 Kāng sī tǎn sī
Corinna 科琳娜 Kē lín nà
Courtney 考特尼 Kǎo tè ní
Cristi 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Cristie 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Cynthia 辛西娅 Xīn xī yà

D

Daisy 戴西 Dài xī
Dalila 达利拉 Dá lì lā
Dan Dān
Dana 丹娜 Dān nà
Daniela 丹涅拉 Dān niè lā
Danielle 丹妮尔 Dān nī er
Daphne 达芙妮 Dá fú nī
Davina 戴维娜 Dài wéi nà
Dayana 达娅娜 Dá yà nà
Debby 德比 Dé bǐ
Deborah 黛博拉 Dài bó lā
Denise 丹妮丝 Dān nī sī
Destiny 黛丝蒂妮 Dài sī dì nī
Diana 黛安娜 Dài ān nà
Diane 黛安 Dài ān
Dina 迪娜 Dí nà
Doll 多尔 Duō ěr
Donna 唐娜 Táng nà
Donny 唐尼 Táng ní
Dora 多拉 Duō lā
Doreen 多琳 Duō lín
Dorian 多里安 Duō lǐ ān
Doris 多丽丝 Duō lí sī
Dorothy 多萝西 Duō luó xī
Dulcie 达尔西 Dá ěr xī

E

Edna 艾德娜 Aí dé nà
Eileen 艾琳 Aì lín
Electra 伊莱克特拉 Yī lái kè tè lā
Elena 伊莲娜 Yī lián nà
Elicia 艾莉西娅 Aì lì xī yà
Elina 艾莉娜 Aì lì nà
Eliona 埃利奥娜 Aī lì ào nà
Elisa 爱丽莎 Aì lí shā
Elisabeth 伊丽莎白 Yī lí shā bái
Elise 爱丽丝 Aì lí sī
Elissa 艾莉萨 Aì lì sà
Elizabeth 伊丽莎白 Yī lì shā bái
Ella 艾拉 Aì lā
Elle 艾莉 Aì lì
Ellen 艾伦 Aì lún
Eloise 艾萝依 Aì luó yī
Elora 伊劳拉 Yī láo lā
Elora 伊劳拉 Yī láo lā
Elsa 尔莎 Aì ěr shā
Elyse 艾丽丝 Aì lì sī
Elysia 爱丽霞 Aì lì xiá
Emelinda 艾梅林达 Aì méi lín dá
Émi 艾米 Aì mǐ
Emilie 艾米莉 Aì mǐ lì
Emily 艾米莉 Aì mǐ lì
Emma 艾玛 Aì mǎ
Erica 艾丽卡 Aì lí kǎ
Erika 艾丽卡 Aì lí kǎ
Estelle 埃斯特尔 Aī sī té er
Esther 以斯帖 Yǐ sī tiě
Eva 伊娃 Yī wá
Eve 伊夫 Yī fū
Eveline 艾维琳 Aì wéi lín
Evelyn 艾芙琳 Aì fú lín
Evelyne 艾芙琳 Aì fú lín

F

Fancy 范茜 Fàn xī
Fatima 法蒂玛 Fǎ dì mǎ
Faye Fěi
Felicia 菲莉西亚 Fēi lì xī yà
Filipa 菲莉帕 Fēi lì pà
Fiona 菲奥娜 Fēi ào nà
Flora 弗罗拉 Fú luō lā
France 弗朗丝 Fú lǎng sī
Frankie 弗兰克 Fú lán kè

G

Gaea 盖娅 Gài yà
Gaelle 盖尔 Gài ěr
Garance 嘉兰丝 Jiā lán sī
Gea 吉亚 Jí yà
Georgette 乔治特 Qiáo zhì té
Georgia 乔治亚 Qiáo zhì yà
Georgina 乔姬娜 Qiáo jī nà
Gina 吉娜 Jí nà
Ginger 金蔗尔 Jīn zhè ěr
Gisele 吉赛尔 Jí sài ěr
Gladys 格拉蒂丝 Gé lā dì sī
Grace 格蕾丝 Gé lěi sī
Gwendolyn 沽雯都琳 Gū wén dōu lín

H

Hannah 汉娜 Hàn nà
Hayley 海莉 Hǎi lì
Heather 希瑟 Xī sè
Heidi 海蒂 Hǎi dì
Heidy 海蒂 Hǎi dì
Helen 海伦 Hǎi lún
Hélèna 伊莲娜 Yī lián nà
Holly 荷莉 Hé lì
Hortense 奥尔坦斯 Aò ěr tǎn sī

I

Iana 娅娜 Yà nà
Ilana 依拉娜 Yī lā nà
Ilona 伊罗娜 Yī luó nà
Ines 伊内丝 Yī nèi sī
Ingrid 英格丽 Yīng gé lí
Irene 伊琳娜 Yī lín nà
Irina 伊莉娜 Yī lì nà
Irma 伊尔玛 Yī ěr mǎ
Isabell 伊萨贝 Yī sà bèi
Isabella 伊萨贝拉 Yī sà bèi lā

J

Jackie 杰姬 Jié jī
Jacklyn 杰奎琳 Jié kuí lín
Jacquie 贾奇 Jiǎ qí
Jade 贾德 Jiǎ dé
Jaidan 杰丹 Jié dān
Jamie 杰米 Jié mǐ
Jamy 杰米 Jié mǐ
Jane Jiǎn
Jani 杰妮 Jié nī
Janice 詹妮丝 Zhān nī sī
Jany 贾妮 Jiǎ nī
Jaquie 贾奇 Jiǎ qí
Jayme 杰米 Jié mǐ
Jeanette 珍妮特 Zhēn nī té
Jeanine 杰宁 Jié nín
Jeannine 杰宁 Jié nín
Jenna 珍娜 Zhēn nà
Jenni 珍妮 Zhēn nī
Jennifer 珍尼弗 Zhēn ní fú
Jenny 珍妮 Zhēn ní
Jessica 杰西卡 Zhēn ní
Jessy 杰西 Jié xī
Jessyca 杰西卡 Jié xī kǎ
Jinny 吉妮 Jí nī
Joan Qióng
Joanna 乔安娜 Qiáo ān nà
Joanne 乔安 Joanne
Jodie 朱迪 Zhū dí
Jody 朱迪 Zhū dí
Johanna 乔安娜 Qiáo ān nà
Johanne 乔安 Qiáo ān
Jolianne 乔丽安 Qiáo lí ān
Josephine 约瑟芬 Yáo sè fēn
Joy 乔伊 Qiáo yī
Joyce 艾斯 Qiáo ài sī
Judith 朱迪思 Zhū dí sī
Judy 朱蒂 Zhū dì
Julia 朱丽娅 Zhū lì yǎ
Julie 朱丽 Zhū lì
June 朱恩 Zhū ēn
Justine 贾斯汀 Jiǎ sī tīng

k

Kaitlin凯特琳Kǎi tè lín

Kako 卡口 Kǎ kŏu
Kaley 凯莉 Kǎi lì
Kamélia 卡梅莉娅 Kǎ méi lì yà
Kara 卡拉 Kǎ lā
Karelle 卡雷乐 Kǎ léi lè
Karen 凯琳 Kǎi lín
Karianne 卡丽安 Kǎ lì ān
Karina 卡莉娜 Kǎ lì nà
Karis 卡莉丝 Kǎ lì sī
Karla 卡拉 Kǎ lā
Karo 卡罗 Kǎ luó
Karolanne 卡罗兰 Kǎ luó lán
Kassandra 卡桑德拉 Kǎ sāng dé lā
Katalina 卡塔丽娜 Kǎ tǎ lì nà
Kate 凯特 Kǎi té
Katel 卡特 Kǎ té
Katerine 卡特琳 Kǎ tè lín
Katherin 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Katherine 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Katheryne 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Kathleen 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Katia 卡提亚 Kǎ tí yà
Katie 凯蒂 Kǎi dì
Katrina 凯特琳娜 Kǎi tè lín nà
Katy 凯蒂 Kǎi dì
Kaya 卡娅 Kǎ yà
Kaye 凯耶 Kǎi yē
Kayla 凯拉 Kǎi lā
Keiler 凯勒尔 Kǎi lè ěr
Keira 凯拉 Kǎi lā
Kelly 凯莉 Kǎi lì
Kelsey 凯尔塞 Kǎi ěr sāi
Kelyne 科琳 Kē lín
Kerry-Ann 凯莉安 Kǎi lì ān
Kerry-Anne 凯莉安 Kǎi lì ān
Khelina 克丽娜 Kè lí nà
Kim Jīn
Kimberley 金伯利 Jīn bó lì
Kira 琦拉 Qí lā
Kirsty 科斯蒂 Kē sī dì
Kristi 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Kristie 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Kristina 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dí nà
Kristine 克莉斯汀 Kè lì sī tīng
Kristy 克里斯蒂 Kè lǐ sī dì
Kya Jiā

L

Lalie 拉丽 Lā lì
Laly 拉丽 Lā lì
Lamia 拉弥亚 Lā mí yà
Lara 劳拉 Láo lā
Laura 劳拉 Láo lā
Laure 劳尔 Láo ěr
Laureen 劳琳 Láo lín
Laurence 劳伦斯 Láo lún sī
Laurene 劳伦 Láo lún
Laurie 萝莉 Luó lì
Laurine 劳琳 Láo lín
Laury 萝莉 Luó lì
Layla 蕾拉 Lěi lā
Leilani 蕾拉妮 Lěi lā nī
Leilany 蕾拉妮 Lěi lā nī
Lena 莉娜 Lì nà
Leona 莉安娜 Lì ān nà
Leonie 蕾奥妮 Lěi ào nī
Lesley 莱丝莉 Lái sī lì
Leslie 莱丝莉 Lái sī lì
Lesly 莱丝莉 Lái sī lì
Letitia 蕾蒂夏 Lěi dì xià
Libby 莉碧 Lì bì
Lila 莉拉 Lì lā
Liliane 莉莉安 Lì lì ān
Lilith 莉莉丝 Lì lì sī
Lilly 莉莉 Lì lì
Lily 莉莉 Lì lì
Lily-Rose 莉莉罗斯 Lì lì luó sī
Lina 莉娜 Lì nà
Linda 琳达 Lín dá
Lindia 琳蒂娅 Lín dì yà
Lindsay 林赛 Lín sài
Lisa 丽莎 Lì shā
Lisange 丽桑日 Lí sāng rì
Lise 丽丝 Lí sī
Lola 罗拉 Luō lā
Lolita 洛丽塔 Luò lí tǎ
Lorene 劳伦 Láo lún
Lorette 罗瑞德 Luó ruì dé
Lorianne 劳丽安 Láo lí ān
Louise 路易丝 Lù yì sī
Loyce 罗伊丝 Luó yī sī
Lucia 露茜娅 Lù xī yà
Lucy 露西 Lù xī
Luna 璐娜 Lù nà
Lydia 莉蒂娅 Lì dì yà
Lydie 莉蒂 Lì dì
Lyla 莉拉 Lì lā
Lynda 琳达 Lín dá
Lynette 丽奈特 Lì nài té
Lynn Lì nài té
Lynne Lín
Lysa 丽莎 Lì shā
Lysange 丽桑日 Lí sāng rì

M

Maaike 玛艾克 Mǎ ài kè
Madeleine 玛德琳 Mǎ dé lín
Madeline 玛德琳 Mǎ dé lín
Madison 麦迪逊 Mài dí xùn
Mae Méi
Maeve 玛伊芙 Mǎ yī fú
Magdalena 玛格达雷娜 Mǎ gé dá léi nà
Maggy 玛吉 Mǎ jí
Maï Mài
Maiwen 玛伊雯 Mǎ yī wén
Malorie 玛罗丽 Mǎ luó lì
Mandy 曼蒂 Màn dì
Mani 玛妮 Mǎ nī
Margaret 玛格丽特 Mǎ gé lì tè
Margareth 玛格蕾斯 Mǎ gé lèi sī
Maria 玛丽亚 Mǎ lì yǎ
Mariana 玛丽安娜 Mǎ lì ān nà
Mariane 玛丽安 Mǎ lì ān
Marianna 玛丽安娜 Mǎ lì ān nà
Marika 玛丽卡 Mǎ lì kǎ
Marilyne 玛丽琳 Mǎ lì lín
Marina 玛丽娜 Mǎ lì nà
Marisa 玛丽莎 Mǎ lí shā
Marlene 玛琳 Mǎ lín
Martha 玛莎 Mǎ shā
Mary 玛丽 Mǎ lì
Mary-Lou 玛丽·璐 Mǎ lí lù
Maryane 玛丽安 Mǎ lì ān
Maryanne 玛丽安 Mǎ lì ān
Marylise 玛丽丽丝 Mǎ lí lí sī
Maryse 马瑞赛 Mǎ ruì sài
Mathis 玛希斯 Mǎ xī sī
Matrika 玛特丽卡 Mǎ té lí kǎ
Maud 茉德 Mò dé
Maureen 穆琳 Mù lín
Maxine 玛可欣 Mǎ kě xīn
May Méi
Maya 玛雅 Mǎ yǎ
Mayleen 梅琳 Méi lín
Maylene 梅莲 Méi lián
Meg 梅格 Méi gé
Melany 梅兰妮 Méi lán ní
Melba 梅尔巴 Méi ěr bā
Melinda 美莲达 Měi lián dá
Melody 梅洛迪 Méi luò dí
Meryl 梅丽尔 Méi lì ěr
Mia 米娅 Mǐ yà
Michaela 米凯拉 Mǐ kǎi lā
Michelle 米歇尔 Mǐ xiē er
Milena 米蕾娜 Mǐ lěi nà
Mina 米娜 Mǐ nà
Minna 米娜 Mǐ nà
Molly 茉莉 Mò lì
Mona 蒙娜 Mēng nà
Monica 莫妮卡 Mò nī kǎ
Mony 莫尼 Mò ní
Moreen 莫琳 Mò lín
Morissette 莫里赛特 Mò lǐ sài té
Muriel 穆丽尔 Mù lí er
Myriam 米里安 Mǐ lǐ ān

N

Nadia 娜迪娅 Nà dí yà
Nadina 纳迪娜 Nà dí nà
Nadine 娜丁 Nà dīng
Nancy 南茜 Nán xī
Naomi 纳奥米 Nà ào mǐ
Naomie 纳奥米 Nà ào mǐ
Natalie 娜塔莉 Nà tǎ lì
Natalina 娜塔丽娜 Nà tǎ lì
Natasha 娜塔莎 Nà tǎ shā
Nicole 尼科尔 Ní kē ěr
Nikita 尼琦塔 Ní qí tǎ
Nina 妮娜 Ní nà
Nishta 妮什塔 Nī shí tǎ
Noa 诺阿 Nuò ā
Noelle 诺诺尔 Nuò ěr
Norah 诺拉 Nuò lā
Nori 诺丽 Nuò lì

O

Olive 奥利维 Aò lì wéi
Olivia 奥利维亚 Aò lì wéi yà
Oona 乌娜 Wū nà
Ophelia 欧菲丽娅 Oū fēi lí yà
Oriana 欧莉雅娜 Oū lì yǎ nà
Orlanda 奥兰达 Aò lán dá

P

Pam 帕姆 Pà mǔ
Pamela 帕米拉 Pà mǐ lā
Patricia 帕特里夏 Pà té lǐ xià
Patsy 帕特茜 Pà tè xī
Paula 宝拉 Bǎo lā
Pauline 宝林 Bǎo lín
Pear 芘尔 Pí ěr
Pearl 珍珠 Zhēn zhū
Peggy 佩吉 Pèi jí
Penelope 佩内洛普 Pèi nèi luò pǔ
Penny 佩妮 Pèi nī
Philipppa 菲莉帕 Fēi lì pà
Phoenix 菲尼克斯 Fēi ní kè sī
Phyllis 菲丽丝 Fēi lì sī
Priscilla 普里西拉 Pǔ lǐ xī lā
Priscillia 普里西莉娅 Pǔ lǐ xī lì yà
Pruden 普鲁登丝 Pǔ lǔ dēng sī

R

Rachaelce 蕾切尔 Lì bèi kǎ
Rachel 蕾切尔 Lì bèi kǎ
Rebecca 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Rebeckah 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Rebekka 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Regina 蕾吉娜 Lěi jí nà
Rejane 蕾珍 Lěi zhēn
Renee 蕾妮 Lěi nī
Rhianne 莉安 Lì ān
Rita 莉塔 Lì tǎ
Roberta 罗伯塔 Luó bó tǎ
Romy 罗密 Luó mì
Rosa 萝莎 Luó shā
Rose 罗斯 Luō sī
Roselyn 罗丝雷恩 Luō sī léi ēn
Rosie 萝西 Luó xī
Rosy 萝西 Luó xī
Roxana 罗克莎娜 Luó kè shā nà
Roxanne 罗克珊 Luō kè shān
Ruth 露丝 Lù sī

S

Sabine 萨宾 Sà bīn
Sabrina 萨布丽娜 Sà bù lí nà
Sadie 萨蒂 Sà dì
Salama 萨拉玛 Sà lā mǎ
Sally 莎莉 Shā lì
Salomay 莎乐美 Shā lè měi
Sandra 桑德拉 Sāng dé lā
Sandy 桑迪 Sāng dí
Sanny 萨妮 Sà ní
Sara 莎拉 Shā lā
Sarah 莎拉 Shā lā
Satina 萨蒂娜 Sà dì nà
Savannah 萨凡纳 Sà fán nà
Scarlett 斯嘉丽 Sī jiā lì
Selena 塞蕾娜 Sāi léi nà
Seleste 西莱斯特 Xī lái sī tè
Serena 塞雷娜 Sāi léi nà
Shaleen 沙琳 Shā lín
Shana 莎娜 Shā nà
Shanie 沙妮 Shā nī
Shannen 莎侬 Shā nóng
Shannon 莎侬 Shā nóng
Sharon 雪伦 Xuě lún
Shary 莎莉 Shā lì
Shatoya 赛图雅 Sài tú yǎ
Shauna 邵娜 Shào nà
Shawn 肖恩 Xiào ēn
Sheena 茜娜 Xī nà
Sheila 晒垃 Shài lā
Shelby 谢尔碧 Xiè ěr bì
Shelley 谢莉 Xiè lì
Shelly 雪莱 Xuě lái
Shiela 希拉 Xī lā
Shirila 什丽拉 Shí lí lā
Shirley 雪莉 Xuě lì
Shona 莎纳 Shā nà
Sibylle 希碧乐 Xī bì lè
Silvana 茜尔瓦娜 Xī ěr wǎ nà
Simone 茜蒙 Xī méng
Sloane 斯隆 Sī lóng
Sofia 索菲娅 Suŏ fēi yà
Solenne 苏莲 Sū lián
Solveig 索尔维格 Suŏ ěr wéi gé
Sonia 索尼娅 Suŏ ní yà
Sonja 宋雅 Sòng yá
Sophia 苏菲娅 Sū fēi yà
Stacey 斯黛茜 Sī dài xī
Stefany 斯蒂芬妮 Sī dì fēn ní
Stella 斯特拉 Sī té lā
Stephany 斯蒂芬妮 Sī dì fēn ní
Susie 苏西 Sū xī
Suzanne 苏珊 Sū shān
Suzel 苏塞 Sū sāi
Suzie 苏西 Sū xī
Sybelle 希贝 Xī bèi
Sylvia 西尔维娅 Xī ěr wéi yà
Sylvie 西尔维 Xī ěr wéi

T

Tabata 塔芭塔 Tǎ bā tǎ
Tabatha 塔芭塔 Tǎ bā tǎ
Taina 泰娜 Tài nà
Tamara 塔玛拉 Tǎ mǎ lā
Tammy 塔米 Tǎ mǐ
Tania 塔尼娅 Tǎ ní yà
Tara 泰拉 Tài lā
Tatiana 塔提安娜 Tǎ tí ān nà
Thalia 塔莉娅 Tǎ lì yà
Tia 缇娅 Tí yà
Tiffany 蒂凡妮 Dì fán nī
Tina 蒂娜 Dì nà
Tony 托尼 Tuō nī
Tori 托莉 Tuō lì
Tracy 翠西 Cuì xī
Treena 特丽娜 Té lí nà
Tricia 特瑞萨 Té ruì sà
Trina 崔娜 Cuī nà
Trinity 翠妮缇 Cuì nī tí
Tyrone 泰朗 Tài lǎng

V

Valentine 瓦伦汀 Wǎ lún tīng
Valeria 瓦莱里娅 Wǎ lái lǐ yà
Vay Wēi
Venus 维纳斯 Wéi nà sī
Veronica 维罗尼卡 Wéi luō ní kǎ
Vicki 薇琪 Wēi qí
Vicky 维吉 Wéi jí
Victoria 维多利亚 Wéi duō lì yà
Virginia 维吉尼亚 Wéi jí ní yà
Viviane 维维安 Wéi wéi ān

W

Wanda 旺达 Wàng dá
Wendy 温蒂 Wēn dì

Y

Yannel 雅内尔 Yǎ nèi ěr
Yasmine 雅斯敏 Yǎ sī mǐn
Yaya 娅娅 Yà yà
Ysatis 伊萨蒂斯 Yī sà dì sī
Yvaine 依凡 Yī fán
Ywen 伊文 Yī wén

Z

Zettie 兹蒂 Zī dì
Zoe 佐伊 Zuŏ yī
Zoïk 佐伊克 Zuŏ yī kè

Source: www.chinese-tools.com

Get A Personalized Chinese Name for Free!
You can get a specially designed Chinese name for free. Click here and send your request to us.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top