Chinese Alphabet
Chinese pinyin is a phonetic system to help people learn Chinese easier and make sense of it quicker. The alphabet is the key tool for learning Mandarin Chinese as it encompasses every sound in Mandarin Chinese.
This alphabet includes all Mandarin Chinese syllables. Click on each pinyin sound and listen to the audio in all different tones.
Finals
Initials
a e er ai ei ao ou an en ang eng i ia ie iao iou ian in iang ing iong o ong u ua uo uai uei uan uen uang ueng ü üe üan ün
* a e er ai   ao ou an en ang eng o
** yi ya ye yao you yan yin yang ying yong yu yue yuan yun
*** wu wa wo wai wei wan wen wang weng        
**** yo        
b ba     bai bei bao   ban ben bang beng bi   bie biao   bian bin   bing   bo   bu                        
p pa     pai pei pao pou pan pen pang peng pi   pie piao   pian pin   ping   po   pu                        
m ma me   mai mei mao mou man men mang meng mi   mie miao miu mian min   ming   mo   mu                        
f fa       fei   fou fan fen fang feng                     fo   fu                        
d da de   dai dei dao dou dan den dang deng di dia die diao diu dian     ding     dong du   duo   dui duan dun            
t ta te   tai tei tao tou tan   tang teng ti   tie tiao   tian     ting     tong tu   tuo   tui tuan tun            
n na ne   nai nei nao nou nan nen nang neng ni   nie niao niu nian nin niang ning     nong nu   nuo     nuan nun     nüe    
l la le   lai lei lao lou lan   lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling   lo long lu   luo     luan lun     lüe    
g ga ge   gai gei gao gou gan gen gang geng                       gong gu gua guo guai gui guan gun guang          
k ka ke   kai kei kao kou kan ken kang keng                       kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang          
h ha he   hai hei hao hou han hen hang heng                       hong hu hua huo huai hui huan hun huang          
j                       ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong                       ju jue juan jun
q                       qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong                       qu que quan qun
x                       xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong                       xu xue xuan xun
zh zha zhe   zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhi                     zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang          
ch cha che   chai   chao chou chan chen chang cheng chi                     chong chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang          
sh sha she   shai shei shao shou shan shen shang sheng shi                       shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang          
r   re       rao rou ran ren rang reng ri                     rong ru rua ruo   rui ruan run            
z za ze   zai zei zao zou zan zen zang zeng zi                     zong zu   zuo   zui zuan zun            
c ca ce   cai cei cao cou can cen cang ceng ci                     cong cu   cuo   cui cuan cun            
s sa se   sai   sao sou san sen sang seng si                     song su   suo   sui suan sun            
1. Each syllable is composed of three parts: initial, final and tone. There are 21 initials, 36 finals, 4 tones and a neutral tone.
*  The syllables in this line has no initial, only formed by final.
**  The syllables in this line has no initial, "i" is substituted by "y" and "ü" is substituted by "yu" in the compound finals.
***  The syllables in this line has no initial, "u" is substituted by "w" in the compound finals.
****  "yo" is a special syllable. The pronounciation is similar to "io."
2. An empty cell on the table indicates that the corresponding syllable does not exist in standard Mandarin.
3. The chart displays only the tone variations that exist in standard Mandarin.
For example, for the syllable "ca," we only provided an audio demonstration for "cā" and "că," as there are no Chinese characters with the second tone and the fourth tone for "ca" in standard Mandarin.
Got questions? Take a free 1-to-1 lesson with one of our professional teachers by signing up below:
Sign up for a free trial now!
Get a FREE live 1-to-1 lesson and FREE e-books. Complete the form below:
Name:
E-mail:
Country/Region:
-select-

search no result

Tel:
By clicking Submit, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Your email address and phone number
will be kept STRICTLY CONFIDENTIAL.
Get more information about our Chinese lessons through live chat
Get more information about our Chinese lessons through live chat