Chinese Alphabet

Chinese pinyin is a phonetic system to help people learn Chinese easier and make sense of it quicker.

The alphabet is the key tool for learning Mandarin Chinese as it encompasses every sound in Mandarin Chinese.

This alphabet includes all Mandarin Chinese syllables. Click on each pinyin sound and listen to the audio in all different tones.

Finals

Initials
a e er ai ei ao ou an en ang eng i ia ie iao iou ian in iang ing iong o ong u ua uo uai uei uan uen uang ueng ü üe üan ün
* a e er ai ao ou an en ang eng o
** yi ya ye yao you yan yin yang ying yong yu yue yuan yun
*** wu wa wo wai wei wan wen wang weng
**** yo
b ba bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bo bu
p pa pai pei pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping po pu
m ma me mai mei mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming mo mu
f fa fei fou fan fen fang feng fo fu
d da de dai dei dao dou dan den dang deng di dia die diao diu dian ding dong du duo dui duan dun
t ta te tai tei tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong tu tuo tui tuan tun
n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong nu nuo nuan nun nüe
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling lo long lu luo luan lun lüe
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan gun guang
k ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang
h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan hun huang
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu que quan qun
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xuan xun
zh zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhi zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang
ch cha che chai chao chou chan chen chang cheng chi chong chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang
sh sha she shai shei shao shou shan shen shang sheng shi shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang
r re rao rou ran ren rang reng ri rong ru rua ruo rui ruan run
z za ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zi zong zu zuo zui zuan zun
c ca ce cai cei cao cou can cen cang ceng ci cong cu cuo cui cuan cun
s sa se sai sao sou san sen sang seng si song su suo sui suan sun

 

1. Each syllable is composed of three parts: initial, final and tone. There are 21 initials, 36 finals, 4 tones and a neutral tone.

*  The syllables in this line has no initial, only formed by final.
**  The syllables in this line has no initial, “i” is substituted by “y” and “ü” is substituted by “yu” in the compound finals.
***  The syllables in this line has no initial, “u” is substituted by “w” in the compound finals.
****  “yo” is a special syllable. The pronounciation is similar to “io.”

2. An empty cell on the table indicates that the corresponding syllable does not exist in standard Mandarin.

3. The chart displays only the tone variations that exist in standard Mandarin.

For example, for the syllable “ca,” we only provided an audio demonstration for “cā” and “că,” as there are no Chinese characters with the second tone and the fourth tone for “ca” in standard Mandarin.
(You Can Download This Input Method for Free, Which Can Help You to Practice Your Chinese Prounounciation Effectively.)


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top