#HowToSayVisitInChinese

Answer Key – HSK Quiz: Cān guān (参观) VS Fǎng wèn (访问)

Answer B A

Analysis:

Jìzhě fǎngwèn le zhè wèi zhàndòu yīngxióng. 记者    访问     了    这位    战斗        英雄。 The journalist interviewed this combat hero.

Wǒ jìhuà míngtiān cānguān bówùguǎn. 我   计划   明天       参观       博物馆。 I plan to visit the museum tomorrow.

参观(Cān guān) 访问(Fǎng wèn)

Example:

Scroll to Top