Answer to Worried About Being Late? Test Yourself with This HSK 3 Quiz

Answer: B Analysis: Anna: Zhēn bàoqiàn, wǒ chídào le. Anna:   真     抱  歉,我   迟到  了。 Anna: I am so sorry for being late.

Bob: Méiguānxi, biǎoyǎn háiyǒu sān fēnzhōng cái kāishǐ. Bob:  没   关 系,表  演   还  有  三   分   钟     才  开 始。 Bob: …