#MidAutumnFestival

Chinese Nursery Rhyme: 中秋节(Zhōngqiūjié) Mid-Autumn Festival

Zhōngqiūjié 中秋节 Mid-autumn Festival

Zhōngqiūjié, yuèguāngguāng, 中秋节,       月 光光, Mid-autumn Festival, the moon is shining,

Quánjiā yìqǐ kàn yuèliɑng. 全家      一起 看  月亮。 All of us get together to see the moon.

Yuè ér yuán, yuè ér liàng, 月    儿 圆,   月  儿  亮, The …

Scroll to Top