Toll Free - U.S.& Canada:  1-800-791-9386   Hong Kong:  800-902-058   Australia:  1-800-779-835
Free online Chinese learning support
 • Follow us on Facebook!
 • Watch Our YouTube Videos!
 • Follow us on Twitter!
 • Follow us on WeChat!
  Follow Us in WeChat by Scanning!
  Follow Us in "WeChat"
  by Scanning
 • Follow us on LinkedIn
 • Explore Our Instagram Videos & Photos!
United Kingdom:  0-800-086-8969   Germany:  0-800-180-0341   Singapore:  800-130-1652
France:  0-805-080-689   Spain:  900-838-906    

Place & sports

Apr. 1, 2015
Click in the arrow to listen how to pronounce the word in Mandarin

English Chinese Pinyin Listen
accelerator 加速踏板 jiā sù tà bǎn
air filter 空气过滤器 kōnɡ qì ɡuò lǜ qì
antenna 天线 tiān xiàn
antifreeze 防冻剂 fánɡ dònɡ jì
battery 电池 diàn chí
belt 安全带 ān quán dài
bike 自行车 zì xínɡ chē
brake 刹车 shā chē
engine 引擎 yǐn qínɡ
exhaust pipe 排气管 pái qì ɡuǎn
headlight 头灯 tóu dēnɡ
hood 引擎罩 yǐn qínɡ zhào
horn 喇叭 lǎ bɑ
key 钥匙 yào shi
jack 插座 chā zuò
jumper cables 跨接电缆 kuà jiē diàn lǎn
mirror 后视镜 hòu shì jìnɡ
motorcycle 摩托车 mó tuō chē
muffler 消声器 xiāo shēnɡ qì
oil filter 滤油器 lǜ yóu qì
pickup truck 皮卡汽车 pí kǎ qì chē
spare tire 备用轮胎 bèi yònɡ lún tāi
steering wheel 方向盘 fānɡ xiànɡ pán
tank 水箱 shuǐ xiānɡ
tire 轮胎 lún tāi
truck 卡车 kǎ chē
trunk 行李箱 xínɡ li xiānɡ
vehicle chē
wheel 方向盘 fānɡ xiànɡ pán
armchair 扶手椅 fú shou yǐ
candle 蜡烛 là zhú
candlestick 蜡烛台 là zhú tái
ceiling 天花板 tiān huā bǎn
chair 椅子 yǐ zi
china 瓷器 cí qì
coffee table 茶几 chá jī
curtain 窗帘 chuānɡ lián
fireplace 壁炉 bì lú
firewood 木柴 mù chái
floor 地板 dì bǎn
lamp dēnɡ
living room 起居室 qǐ jū shì
pillows 枕头 zhěn tou
plant 植物 zhí wù
rugs 地毯 dì tǎn
salad bowl 色拉盆 sè lā pén
sofa/couch 沙发 shā fā
tablecloth 桌布 zhuō bù
telephone 电话 diàn huà
television 电视 diàn shì
tray 烟缸 yān ɡānɡ
vase 花瓶 huā pínɡ
wall qiánɡ
window chuānɡ
auditorium 会堂 huì tánɡ
binder 文件夹 wén jiàn jiá
board 黑板 hēi bǎn
book

shū
calculator 计算器 jì suàn qì
calendar 日历 rì lì
class
classroom 教室 jiào shì
clock 时钟 shí zhōnɡ
computer

电脑

diàn nǎo
desk 书桌 shū zhuō
diary/organizer 日记 rì jì
envelope 信封 xìn fēnɡ
eraser 橡皮 xiànɡ pí
field 操场 cāo chǎnɡ
file cabinet 文件柜 wén jiàn ɡuì
glue 胶水 jiāo shuǐ
guidance counselor 指导员 zhǐ dǎo yuán
gym/gymnasium 健身房 jiàn shēn fánɡ
homework 作业 zuò yè
library

图书馆

tú shū ɡuǎn
map 地图 dì tú
meeting 会议 huì yì
notebook 笔记本 bǐ jì běn
pen 钢笔 ɡānɡ bǐ
pencil 铅笔 qiān bǐ
presentation 展示 zhǎn shì
principal 校长 xiào zhǎnɡ
projector 投影仪 tóu yǐnɡ yí
read

阅读

yuè dú
ruler chǐ
screen 屏幕 pínɡ mù
school

学校

xué xiào
sharpener 削笔刀 xuē bǐ dāo
stapler 订书机 dìnɡ shū jī
backyard 后院 hòu yuàn
balcony 阳台 yánɡ tái
basement 地下室 dì xià shì
bathroom 浴室 yù shì
bedroom 卧室 wò shì
ceiling 天花板 tiān huā bǎn
chimney 烟囱 yān cōnɡ
closet 壁橱 bì chú
door mén
doorbell 门铃 mén línɡ
garage 车库 chē kù
garden 花园 huā yuán
house 房子 fánɡ zi
kitchen 厨房 chú fánɡ
lawn 草坪 cǎo pínɡ
living room 起居室 qǐ jū shì
mail box 邮箱 yóu xiānɡ
patio 天井 tiān jǐnɡ
porch 门廊 mén lánɡ
roof 屋顶 wū dǐnɡ
starirs 楼梯 lóu tī
swimming pool 游泳池 yóu yǒnɡ chí
window 窗户 chuānɡ hu
yard 院子 yuàn zi
airport 飞机场 fēi jī chǎnɡ
army 军队 jūn duì
bus stop 汽车站 qì chē zhàn
business school 商学院 shānɡ xué yuàn
café 咖啡厅 kā fēi tīnɡ
clinic 诊所 zhén suǒ
club 俱乐部 jù lè bù
college/university 大学 dà xué
company/firm 公司 ɡōnɡ sī
convenience store 便利店 biàn lì diàn
department store 百货店 bǎi huò diàn
garden 花园 huā yuán
government 政府 zhènɡ fǔ
graduate school 研究生院 yán jiū shēnɡ yuàn
gym 健身房 jiàn shēn fánɡ
high school 高中 ɡāo zhōnɡ
hospital 医院 yī yuàn
hotel 酒店 jiǔ diàn
law firm 法律事务所 fǎ lǜ shì wù suǒ
law school 法学院 fǎ xué yuàn
medical school 医学院 yī xué yuàn
middle school 初中 chū zhōnɡ
museum 博物馆 bó wù ɡuǎn
police station 公安局 ɡōnɡ ān jú
port 港口 ɡǎnɡ kǒu
primary school 小学 xiǎo xué
research school 研究所 yán jiū suǒ
restaurant 饭店 fàn diàn
shopping center 购物中心 ɡòu wù zhōnɡ xīn
square 广场 ɡuǎnɡ chǎnɡ
stadium 体育场 tǐ yù chǎnɡ
theatre 剧院 jù yuàn
train station 火车站 huǒ chē zhàn
TV station 电视台 diàn shì tái
website 网站 wǎnɡ zhàn
zoo 动物园 dònɡ wù yuán
baseball 棒球 bànɡ qiú
basketball 篮球 lán qiú
snooker 桌球 zhuō qiú
bowling 保龄球 bǎo línɡ qiú
boxing 拳击 quán jī
canoeing 划船 huá chuán
climbing 登山 dēnɡ shān
cycling/biking 自行车 zì xínɡ chē
darts 飞镖 fēi biāo
fishing 钓鱼 diào yú
football 美式足球 měi shì zú qiú
golf 高尔夫 ɡāo ěr fū
karate 空手道 kōnɡ shǒu dào
ping pang 乒乓 pīnɡ pānɡ
running 跑步 pǎo bù
sailing 帆船 fān chuán
scuba diving 潜水 qián shuǐ
skydiving 跳伞运动 tiào sǎn yùn dònɡ
soccer 足球 zú qiú
sports 运动 yùn dònɡ
surfing 冲浪 chōnɡ lànɡ
swimming 游泳 yóu yǒnɡ
tennis 网球 wǎnɡ qiú
volleyball 排球 pái qiú
walking 散布 sàn bù
wrestling 摔跤 shuāi jiāo
stapler 订书机 dìnɡ shū jī

Chinese input method(CIM), designed for Non-Native Mandarin Users. Practice Chinese characters and Pinyin effectively.

HSK Test

General Chinese (Beginner Level) 

General Chinese (Intermediate Level) 

Got questions? Take a free 1-to-1 lesson with one of our professional teachers by signing up below:
Name: 
E-mail: 
Country/Region: 
-select-

search no result

Tel: 
By clicking Submit, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Your email address and phone number
will be kept STRICTLY CONFIDENTIAL.
Submit

Write a comment

Your Name: 
Your Email:  Your email address will not be published.
Comments: 
Verification Code:  Verification Code Unclear? Try another one
By clicking Submit, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Email This Article
Recipients' email addresses:
(separate recipients with comma)
Your name:
Your e-mail address (optional):
Your message (optional):
Verification Code:
By clicking Send, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Get 11 FREE Mandarin E-books
Sign up for a free trial now!
Get more information about our Chinese lessons through live chat
Get a FREE live 1-to-1 lesson and FREE e-books. Complete the form below:
Name:
E-mail:
Country/Region:
-select-

search no result

Tel:
By clicking Submit, you agree to our
Terms of Service
and Privacy Policy.
Your email address and phone number
will be kept STRICTLY CONFIDENTIAL.