Chinese Mini-test: Yellow (Beginner)

Beginner Level 初级 (chūjí)

“Banana’ s color is yellow.”  Do you know the Chinese characters for “yellow?”
A. 红色 (hóngsè)
B. 蓝色 (lánsè)
C. 白色 (báisè)
D. 黄色 (huángsè)

//
// …