Watch Out for This Challenging HSK4 Quiz

Please put the sentences in the correct order:

1. Guò le yìhuǐ’r zài kàn biǎo, háishì sì diǎn.     过  了 一会儿 再 看   表, 还 是 四 点。

2. Kàn le kàn shǒubiǎo cái sì diǎn.     看   了 看    手   表   才 四  点。

4. …