Video Lesson: A Promise Is A Promise

Do you know how to make promises in Chinese?

Exercises in the Video:

1. A: Nǐ kànkan, yǒu méiyǒu qiǎng nǐ bāo de rén? A: 你看看,有没有抢你包的人? B: Shì tā! B: 是他! A: Nǐ quèdìng ma? A: 你确定吗? B: Ǹg, kěndìng shì tā! Wǒ fāshì! B: …