How Many Usages of “How Many” in Chinese? (Advanced)

Lǐ Lì:    Jīntiān zhēn rè a! 李丽:今天     真    热 啊! Lily: It’s so hot today! Wáng Lín:  Shì a,   néng chuān duōshǎo chuān duōshǎo, tài rè le. 王       琳:是 啊, 能      穿       多少       穿       多少,       太 热 了。 Wang Lin: Yes, ________. It’s too hot. …