Chinese Nursery Rhyme-两只小象(liǎnɡzhī xiǎoxiànɡ) Two Little Elephants

Liǎngzhī xiǎoxiàng hébiān zǒu, 两只         小象        河边     走, Two little elephants walk along the river. Jiànmiàn yáng qǐ  bízi  gōu yì gōu, 见面         扬    起 鼻子 勾  一  勾, They raise their trunks and hook them together when they meet. Jiù xiàng liǎnggè hǎo péngyou. …