Chinese Nursery Rhyme: Toothbrushing (Elementary)

Nǐ yě shuā, wǒ yě shuā, 你  也  刷, 我 也  刷, You brush and so do I,

Xiǎoxiǎo yáshuā shǒuzhōng ná. 小小        牙刷      手中        拿。 Hold the toothbrush in your hand.

Shàng xià zuǒ yòu quán shuā biàn, 上       下  左   右    全     刷    …