丑小鸭 Chŏu Xiăo Yā The Ugly Duckling (Part II)

Chŏu Xiăo Yā 丑小鸭 The Ugly Duckling (Part II)

Líkāi nóngchăng zhī hòu, xià qĭ le bàofēngyŭ, chŏu xiăo yā bèi dàyŭ hé léidiàn xià huài le. Tā bèi línshī le, fēicháng hánlĕng. Zuìhòu, tā dào le yì jiā nóngshè, zhèlĭ zhùzhe yí wèi lăo …