Thanksgiving Day Seems Like What Chinese Holiday? Take Our Quiz And Find Out!

Read the dialogue and answer the question below.

Míng Míng: Nǐ néng hé wǒ shuōshuo gǎn’ēnjié ma? 明明:你能和我说说感恩节吗?

(How to Give Thanks to Your Friends in Chinese?) Xiǎo Xīn: Gǎn’ēnjié jiù shì yí gè dà de jiātíng jùhuì. Wǒmen zǒng huì zuò hěnduō hǎochī de …