#TakeaTaxi

Conversation-打出租车(dǎ chū zū chē) Take a Taxi

打出租车 (Dǎ chūzūchē) Take a Taxi

Sī jī: Zǎoshang hǎo. Huānyíng nín dào Běijīng lái. Nín yào qù nǎ? 司机:早上好。欢迎您到北京来。您要去哪? Driver: Good morning! Welcome to Beijing. Can I help you?

Julia: Wǒ yào qù Běijīngjiŭdiàn. Wǒ kěyĭ bǎ xíngli fàng zài chē hòuxiāng ma? Julia:我要去北京酒店。我可以把行李放在车后厢吗? …

Scroll to Top