HSK 2 Quiz: Practice Chinese Grammar with “已经 already”

Xiànzài shì shíyī diǎn sānshí fēn, tāmen yǐjīng yóu le èrshí fēnzhōng le. 现在     是   11   点     30    分,  他们    已经  游  了   20     分钟    了。 Wèntí: Tāmen shì cóng shénme shíjiān kāishǐ yóuyǒng de? 问题:  他们   是  从      什么     时间    开始   游泳       的? Question: …