Nursery Rhyme -滑滑梯(huá huátī) Play On The Slide

Pái hǎo duì ya, 排   好   队   呀, Please line up,

Huá huátī,  huá huátī. 滑    滑梯, 滑   滑梯。 Let’s play on the slide.

Dàjiā bù tuī yě bù jǐ, 大家  不  推 也 不 挤, We don’t push or shove others,

Bù tuī yě …