Chinese Mini-Test: What does “刷卡(shuā kǎ)” mean?

Beginner Level 初级 (chūjí)

   Xiǎojiě, mǎidān. A: 小姐,买单。    Hǎode. Zǒnggòng shì 3200 yuán. B: 好的。  总共      是   3200    元。    Kěyǐ shuā kǎ ma? A: 可以 刷 卡 吗?     Kěyǐ. B: 可以。 What does “刷卡” mean? A. How much B. Brush C. To pay with a …