Chinese Story: Little Bear Tells Lies

shuōhuǎng de xiǎoxióng 说谎            的    小熊

The Little Bear That Lied Měilì de dà sēnlín lǐ, yǒu yípiàn jīnhuángsè de xiàngrìkuí. 美丽 的  大   森林 里,有  一片     金黄色     的    向日葵。

In a beautiful forest, there is a section of golden sunflowers.

Ér sēnlín de lìng …