International News (Real-time updating)

April 15th 2019 Jìn rì, “jiǔ jiǔ liù” zài Zhōngguó chéngwéi rèdiǎn huàtí, ā lǐ bā bā、 jīng dōng děng qǐyè de fùzé rén xiāngjì jiù “jiǔ jiǔ liù” fābiǎo kànfǎ. 近日,”996″在中国成为热点话题,阿里巴巴、京东等企业的负责人相继就”996″发表看法。 Recently, “996” has become a hot topic in China. Alibaba, JD.com, and other …