Learn Chinese Colors From A Chinese Song For Children (Elementary)

Yánsè gē 颜色 歌 The Song of Color

Lánsè shì měilì tiānkōng de yánsè 蓝色    是  美丽  天空     的 颜色 Blue is the color of the beautiful sky.

Hóngsè shì xióngxiong ránshāo de huǒyàn 红色      是   熊熊          燃烧     的 火焰 Red is the color of …