#LearnChinese

Where Do You Learn Chinese?

Wáng Lì: Nǐ  zài nǎlǐ  xué Zhōngwén? 王      丽:你 在 哪里 学     中文? Wang Li: Where do you learn Chinese? Jack: _________. Which of the following sentences is correct? Wǒ zài Běijīng xué Zhōngwén. A. 我 在   北京     学     中文。

Wǒ  xué Zhōngwén zài Běijīng. …

Scroll to Top