Chinese Test: I have been in China for three years.

Beginner Level 初级 (chūjí)

Conversation:

       Dan, jīnnián shì nǐ zài Zhōngguó de dì yī ge Xīnnián ma?
Jim: Dan,今年   是  你 在   中国        的 第一个     新年    吗?

        Bú shì, wǒ lái Zhōngguó yǐjīng sān ___ nián le.
Dan: 不 是,我 来  中国          已经  三 ___ …