The Hand Game – Rock-Paper-Scissors

Jiǎndāo shítou bù, hāha,  nǐ shū le.  Lái! 剪刀      石头    布,哈哈,你输   了。来!

Rock-Paper-Scissors, ha-ha, you lose. Come here. Jiǎndāo shítou bù, hāhaha, nǐ yòu shū le.  Lái! 剪刀       石头   布,哈哈哈,你 又   输 了。 来!

Rock-Paper-Scissors, ha-ha-ha, you lose again. Come here! Jiǎndāo shítou bù, nǐ …