Answer to 3 Chinese Idioms About Being Grateful in Time for Thanksgiving

Answer: 1. A

Analysis:

Xiǎomíng: Zhè shì nǐ de Gǎn’ēn jié lǐwù, zhù nǐ jiérì kuàilè. 小明:这是你的感恩节礼物,祝你节日快乐。 Xiaoming: This is your Thanksgiving gift. Happy holidays!

Xiǎohóng: Xièxie nǐ, nà wǒ yě děi

tóutáobàolǐ

, zhège shì nǐ de lǐwù. 小红:谢谢你,那我也得

投桃报李

, 这个是你的礼物。 Xiaohong: Thank …