Chinese Idiom: 半途而废 (bàntú’érfèi) To Give Up Halfway (Beginner)

Key Learning Points (Preview): 回家 (huíjiā): v.

to go home

然后 (ránhòu): adv. then/after that

Listen to the whole story:

Wèiguó yǒu gè jiào Yuè Yángzǐ de rén dào yuǎnfāng qù xúnshī qiúxué. 魏 国    有   个  叫   乐   羊子   的  人  到    远方        去  …