Nursery Rhyme – 萤火虫(Yínghuǒchóng) Firefly

Yínghuǒchóng, yínghuǒchóng, mànmàn fēi. 萤火虫,                 萤火虫,        慢慢    飞。 Firefly, firefly, flying slowly.

Xiàyè lǐ,     xiàyè lǐ,  fēng qīng chuī. 夏夜里,夏夜里,风    轻     吹。 On summer nights, summer nights, the breeze gently blows.

Pàhēide háizi   ānxīn shuì ba, 怕黑的   孩子  安心  睡   吧, Kids who are afraid …