Have you ever “吃” (eat) pains? (Advanced)

Let’s look at a little story first:

Shùxué kǎoshì kuài dào le, Lily fēicháng dānxīn,
数学      考试    快   到   了, Lily 非常       担心,

The math exam is coming, and Lily is very worried about it.

yīnwèi tā píngshí xuéxí shùxué jiù hěn chīlì.
因为   她  …