Conversation – 端午节 (duān wŭ jié)

端午节(duān wŭ jié)

The Dragon Boat Festival

A:  Nĭ zhīdào liăngtiān hòu shì shénme rìzi ma? A:  你  知道    两天       后   是    什么  日子吗? Do you know what the day after tomorrow is? B: Wŭ yuè èr shí bā ya, zěnme le? B:五  月  二 …