Distinguish two ways to say “we” in Chinese

Please choose the correct answer to fill in the blanks.
Tom: Míngtiān nǐ hé Jason qù zuò shénme?
Tom: 明天       你 和  Jason 去 做    什么?
Jack: Míngtiān__ qù kàn diànyǐng. Nǐ hé Anna ne?
Jack: 明天      ___去 看   电影。     你 和 Anna 呢?
Tom: …