Must-know Difference between “过(guò)” and “了(le)”

Please choose the correct answer to fill in the blanks.

Zhāng Wěi: Wǒ zuì xǐhuan chī de Zhōng’guó cài shì Běijīng kǎoyā. Nǐ chī __ ma?
张        伟:我   最   喜欢    吃 的        中国     菜  是   北京    烤鸭。 你 吃 __ 吗?
Zhang Wei: My favorite …