Tell Dates in Chinese with This HSK 2 Quiz

Jīntiān shì qīyuè shíèr rì, zài yǒu sāntiān jiù shì wǒ bàba de shēngrì, wǒ xiǎng sòng tā yì tái diànnǎo. 今天     是   7月  12日,   再  有    三天   就  是  我 爸爸 的   生日,   我   想      送    他 一台   电脑。 Question: From the sentence above …