HSK 3 Quiz: Choose the Correct Measurement Word

1. Please choose the best answer to fill in the blank.

Lǐ huá tèbié xiǎng mǎi zhè ____ xié, dànshì tā de jiǎo tài dà. 李 华  特别    想      买   这  ____  鞋,但 是 他 的  脚   太  大。 A. 把 (Bǎ)

B. 双 (Shuāng)…