#CommonFinancialPhrases

Answer to For Personal Or Business Purpose: Learn Important Mandarin Chinese Financial Phrases

Answer: A

Answer Analysis:

Lǐ Míng: Xiǎo jūn zěnme la? Tā hǎoxiàng hěn bù kāixīn. 李明:小军怎么啦? 他好像很不开心。 Li Ming: What happened to Xiao Jun? He seems very unhappy.

Wáng Qīng: Tā zuìjìn mǎi de yì zhī gǔpiào diē le hěnduō. 王青: 他最近买的一只股票跌了很多。 Wang Qing: The …

Scroll to Top