Nursery Rhyme -交通工具大集合(Jiāotōng gōngjù dà jíhé) Collection of Vehicles

Dīdī  dīdī   dī dī,    qìchē pǎo 嘀嘀 嘀嘀 嘀 嘀,  汽车   跑, Vroom, vroom. The car is moving, Hōnglōnglōng hōnglōnglōng, huǒchē jiào. 轰隆隆             轰隆隆,         火车      叫。 Chugga, chugga, choo, choo. The train is roaring. Dà lúnchuán, hǎi shàng piāo, hǎi shàng piāo, 大  轮船         海   …