How are you? 你吃饭了吗?(Have you eaten?)

Zǎoshàng 早上 Morning ☀️ Zhōngwǔ 中午 Noon 🕛 Xiàwǔ 下午 Afternoon 🌅 Bàngwǎn 傍晚 Evening 🌆 Wǎnshàng 晚上 Night 🌙 Zǎofàn 早饭 Breakfast 🍳 Wǔfàn 午饭 Lunch 🍱 Língshí 零食 Snack 🍿 Wǎnfàn 晚饭 Dinner 🍽️ Yèxiāo 夜宵 Late-night snack 🌃

What part of the …